expr:content='data:blog.isMobile ? "width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0" : "width=1100"' name='viewport'/> WORD OF HOPE FOR TODAY with Ptr. Rolly Custodio: Discipleship Trainings

Discipleship Trainings

LESSON 1

KATIYAKAN NG ATING KALIGTASAN

1 Juan 5:13

Introduction:

Marahil ang iba sa atin ay hindi pa lubos na nauunawaan kung talaga bang mayroong katiyakan simula ng tanggapin niya ang Panginoong Hesus. Upang maintindihan natin at maunawaan ang tunay na layunin ng Diyos sa buhay ng tao, tingnan natin ang sinasabi ng Bibliya kung ano talaga ang katotohanan tungkol sa katiyakan na mayroong buhay na walang – hanggan para sa mga tumanggap kay Kristo.
1.   Ang tunay na layunin ng Bibliya kung bakit ito isinulat. 1 Juan 5:13
2.   Ang Panginoon Hesus ay nagsasabi na mayroong buhay na walang hanggan. Juan 6:47, Juan 10:28
3.   Ang lahat ng nanalig kay Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan. Juan 3:36; 6:40; 11:25-26
4.   Tayo ay nagkaroon ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Juan 1:12
5.   Tayo ay hindi na hahatulang maparusahan. Romans 8:1
6.   Tayo ay pinagkalooban ng tatak ng Banal na Espiritu. Efeso 1:13 – 14
7.   Tayo ay muling mabubuhay. Juan 6:40; Juan 11:25 – 26

Conclusion:

Ngayong nalaman na natin na mayroong buhay na walang hanggan na libreng regalo ng Diyos sa atin, ano ngayon ang iyong kalagayan bilang isang bagong nilalang (new creation)?
Tanong: Nakatitiyak ka na bang sa langit ka pupunta sakaling pumanaw ka ngayon (huwag naman sana, ito’y halimbawa lang)? At sa pagharap mo sa Diyos, ano ang iyong sasabihin halimbawang tanungin ka ng Diyos bakit ka dapat papasukin sa langit?

Sagot:  Dahil  tinanggap  ko  si  Kristo  at  nanalig  sa  kanya  bilang  aking
Panginoon at sariling tagapagligtas. (Juan 1:12, Juan 6:47)

=====================================================================

LESSON 2

PAANO AKO MAGSIMULA BILANG ISANG KRISTIYANO
1 Peter 2:2

PASIMULA:

Maaaring ito ay katanungan sa atin na bago pa lamang sa ating Panginoon, at hindi natin alam kung ano o kung paano tayo magsimula sa pamumuhay bilang isang Kristiyano…
Ano ba ang dapat kong gawin?
1.   Alalahanin natin na ang ating buhay sa Espiritu ay galing sa Panginoong
Hesukristo.
1 John 5:12-13, John 11:25-26
2.   Basahin ang Salita ng Diyos lagi. Joshua 1:8
Ang pagtanggap ng buhay ay hindi sapat, kailangan nating pakainin din ang ating espiritu ng pagkaing espiritual na siyang Salita ng Diyos. 1 Peter 2:2
3.   Manalangin sa Diyos. 1 Timothy 2:1, Colosas 4:2
Maglaan ng oras sa panalangin sa Diyos. Kausapin natin siya ng gaya ng isang tunay na kaibigan sapagkat tayo ay itinuturing ng ating Panginoon na gaya ng isang tunay na kaibigan at hindi na sa isang alipin. John 15:13-15
4.   Pagpapatotoo sa ating Panginoon. Acts 22:15
Ang pagpapatotoo, ay ang mga bagay na binago sa atin ng Panginoon. (2 Cor.
5:17) at ang kanyang kamangha-manghang gawa.
Ehemplo:
Ang babaing Samaritana. John 4:23-30
5.   Pakikisama sa kapwa mananampalataya. 1 John 1:3, 7
Ang mga mananampalataya ay kinakailangan na magtinginan, magpalakasan at mag-aralan sa isa’t-isa. Hebrew 10:24-25
6.   Pagsunod sa ating Panginoon. Deut. 26:16
Ang pagsunod ay ang pagtupad sa kanyang sinasabi, sapakat ang pagsunod ay mainam kaysa handog. 1 Samuel 15:22
7.   Paghihintay sa mapalad na pag-asa sa Panginoon. Tito 2:13-14
KATANUNGAN:
Ano ang layunin ng Diyos sa atin na kanyang hinirang?
SAGOT:              John 15:16
Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo at humirang upang kayo’y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo.


==================================================================

LESSON 3

PAANO KO MAUUNAWAAN ANG BIBLIYA?
Kawikaan 2:1-12

PASIMULA:

Ano ba ang Bibliya? Maaaring ang alam natin, ito ay karaniwang babasahin lamang na ginawa ng isang matalinong tao.  Ang Bibliya ay siyang Salita ng Diyos na ang tawag ay Banal na Kasulatan at ito ay kinasihan ng Diyos upang mapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala at sa pagsaway. 2 Timothy 3:16, 2 Peter 1:20-21
I.   Ang Salita ng Diyos ang nagpapalago sa ating espiritual na pamumuhay. Joshua
1:8
II.  Ano ang mga dapat gawin ng isang mananampalataya sa Bibliya o Salita ng Diyos?
1.   Makinig sa Salita ng Diyos. Romans 10:17
2.   Magbasa ng Salita ng Diyos. Pahayag 1:3
3.   Mag-aral sa Salita ng Diyos. John 5:39
4.   Alalahanin ang Salita ng Diyos. Acts 20:35
5.   Mag-bulay bulay sa Salita ng Diyos. Psalm 1:1-2
6.   Mamuhay sa Salita ng Diyos. Santiago 1:22

III.  Ano ba ang nagagawa ng salita ng Diyos sa atin?

1.   Ito ay lumilinis sa ating espiritual na pamumuhay. Mga Awit 119:9, Efeso 5:26
2.   Ito ay nagagamit sa pagtuturo. Deut. 4:10,  2 Timothy 3:16
3.   Ito ay nagbibigay liwanag sa nilalakaran. Mga Awit 119:105

KATANUNGAN:

Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa kanyang tunay na alagad?

SAGOT:        John 8:31-32

Sinasabi naman ni Jesus sa mga Judiong naniniwala sa kanya, “Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo’y mga alagad ko; Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.”


==================================================================

LESSON 4

ANG BIBLIA
2 Timothy 3:16

PASIMULA:

Ang Biblia ay salita ng Diyos at ito ay hindi katulad ng karaniwang babasahin sapagkat ito ay ginawa sa patnubay ng Banal na Espiritu. 2 Peter 1:20-21

I.   Ano-ano ang katibayan na amg Biblia ay salita ng Diyos?
1)  Ito ay sinalita ng Banal na Espiritu. Acts 1:16
2)  Ito ay ini-utos na sulatin. Jeremiah 30:2, Rev. 1:19
3)  Ito ay hiningahan ng Diyos. 2 Tim. 3:16

II.  Ano ang mga dahilan kung bakit ipinasulat ang salita ng Diyos?
1)  Upang malaman ang pagka Diyos ng Panginoong Hesus. John 20:31
2)  Upang magbigay ng pag-asa sa mga tao. Romans 15:4
3)  Upang maging babala. 1 Corinto 10:11
4)  Upang malaman ang buhay na walang hanggan. 1 John 5:13
5)  Upang magamit sa na panglinis sa ating buhay. Mga Awit 119:9, Efeso 5:26

III.  Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na gaya ng mga sumusunod:
1)  Parang pamukpok. Jeremiah 23:29
2)  Parang tabak na may dalawang talim. Hebrew 4:12
3)  Parang panangga. Efeso 6:17
4)  Parang ilawan. Mga Awit 119:105

KONKLUSIYON:

Ang salita ng Diyos at katotohanan. John 17:17, 1 Thes. 2:13


==================================================================

LESSON 5

ANG KATUNAYAN NA ANG BIBLIA AY SALITA NG DIYOS
1 Tesalonica 2:13

PASIMULA:

Upang malaman o mapatunayan natin na ang Biblia ay salita ng Diyos, kailangan natin na malaman ang kaibahan ng salita ng Diyos kaysa salita ng Tao.

I.   Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling sa kanyang salita.
1)  Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Mga Bilang 23:19
2)  Ang kanyang sinasabi ay sinasagawa. Isaias 46:11
3)  Ang bawat tao ay sinungaling. Romans 3:4

II.  Magagawa ng Diyos ang lahat.
1)  Makapangyarihan ang Diyos sa lahat. Genesis 35:11
2)  Lahat ng bagay ay may pangyayari sa Diyos. Marcos 10:27
3)  Walang   salitang   di   makapangyarihan   o   lahat   ng   salita   niya’y makapangyarihan. Lucas 1:37

III.  Nalalaman ng Diyos ang lahat.
1)  Ito’y di kaya ng sinumang taong nabubuhay sa sanlibutang ito.
2)  Nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Isaias 46:9-10
3)  Hindi nalalaman ng tao ang mangyayari sa kinabukasan. Santiago 4:14, Kawikaan 27:1

KONKLUSIYON:

Iyan ang mga katunayan na ang Bibliya ay salita ng Diyos at hindi ng tao lamang na tulad ng ipinalalagay ng iba.

Narito pa ang ibang mga katunayan:
1)  Mula sa isang propeta ng Diyos. Isaias 24:16
2)  Mula kay Apostol Pablo. Galacia 1:11-12
3)  Mula mismo sa ating Panginoong HesuKristo. Lucas 24:27, 45


==================================================================

LESSON 7

ANG MANANAMPALATAYA AT ANG BIBLIYA
Roma 15:4

PASIMULA:

Ang isang mananampalataya ay mayroong pagmamahal sa salita ng Diyos. Ito ay maipapakilala natin sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa, pag-aaral, at pagsasakabuhayan ng salita ng Diyos.

I.   Ang kahalagahan ng Biblia.

1.   Ito ay pagkaing nakagpapalakas sa pananampalataya. 1 Peter 2:2, 3
2.   Ito ay gabay sa matuwid at mapayapang pamumuhay. Mga Awit 119:105
3.   Ito ay sandata laban sa tukso. Efeso 6:17, Mateo 4:3-10
4.   Ito ay mensahe sa ating pagbabalita ng kaligtasan. 2 Tim. 4:2

II.  Ang katungkulan ng mananampalataya:

1.   Pag-aralan ang Biblia.
a.   Sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa. Pahayag 1:3
b.   Sa pamamagitan ng pagsasaulo ng kasulatan. Mga Awit 119:11

2.   Pagpapahalaga sa Biblia.
a.   Ito ay higit sa salapi. Mga Awit 119:72, 127
b.   Ito ay pinag-uukulan ng panahon sa pagbulay-bulay. Mga Awit 1:2
c.   Ito ay pinag-uukulan ng panahon sa pagpapahayag sa iba. Mga Awit 119:13

3.   Pagsasakabuhayan ng aral ng Biblia. Santiago 1:22-25

III.  Ang katanungan sa pagbabasa o pag-aaral ng Biblia:

1.   Ano ang itinuturo ng aking binabasa tungkol sa:
1. Diyos Ama             2. Panginoong Hesus              3. Banal na Espiritu

2.   Ano ba ang utos na dapat kong talimahin? Mateo 22:36-40
3.   Ano ba ang mga pangako na aking maaangkin? John 14:1-3
4.   Ano ba ang kasalanan na dapat kong iwasan? Gal. 5:19-21
5.   Ano ba ang mga halimbawang dapat kong sundan? Col. 2:6-7, Heb. 12:2

PANGWAKAS:

Ang salita ng Diyos ay kaibig-ibig at magbibigay karunungan at pang-unawa upang malihis sa ano mang gawang masama. Mga Awit 119:97-104


==================================================================

LESSON 8

KRISTO HESUS
Mateo 16:16

PASIMULA:

Gaano natin kakilala ang Panginoong Hesus? Maa-aring kilala natin siya subalit sa maka- bibliang paraan ay hindi pa o dahil sa ating pakikinig sa mga salit-saling sabi ay kung ano-ano ang pagkakilala natin kay Kristo Hesus…sa ating pag-aaral ay matutunghayan natin kung sino ang Panginoong Hesus.

I.   Sino si Hesus? At ano ang kanyang layunin dito sa lupa?

Sagot:    Si Hesu-Kristo ang tagapagligtas. 2 Peter 3:18, Isaiah 41:10, 43:11

Ang kanyang layunin sa sanlibutan:

a.   Hanapin at iligtas ang mga nawawala. Lucas 19:10
b.   Upang ganapin ang kautusan. Mateo 5:17
c.   Upang maglingkod at mag-alay ng buhay sa pangtubos sa marami. Mateo 20:28
d.   Upang ipangaral ang Mabuting Balita ng kaharian ng Diyos. Lucas 4:43 e.   Upang magkaroon tayo ng buhay at kasaganaan. Juan 10:10
f.   Upang iligtas ang sanlibutan. Juan 3:17
g.   Upang iligtas ang mga makasalanan. 1 Timothy 1:15

II.  Mga hula sa kanyang pagsilang:

a.   Ipinanganak ng isang Birhen. Isaiah 7:14     -          Katuparan ng hula.
Mateo 1:18, 21-23
Lucas 1:34-35
b.   Ipapanganak sa Jerusalem. Micah 5:2
      - Katuparan ng hula. Mateo 2:1

III.  Mga gawa ni Kristo:

a.   Manggagamot. Juan 5:7-9
b.   Saksing tapat. Pahayag 1:5
c.   Nagbibigay ng buhay. Juan 10:28, Juan 14:7

KATANUNGAN:

Ano ang pinakamahalagang bagay ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin?

SAGOT:


Siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay naligtas tayo. Efeso 1:9

No comments:

Post a Comment